Dbamy o dane

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:


Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ingenia S.A., ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282980, NIP 7010088862

2.    Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem mailowym twojedane@palacpakoslaw.pl  

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

1.    wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.    marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

1.    wyrazi Pani/Pan zgodę,

2.    jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

3.    jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego w szczególności z przepisów,

4.    jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.


Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
1.    w przypadku wykonywania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń;

2.    w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.


Pozostałe informacje
1.    Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

2.    Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

3.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.